Apgyvendinimo socialinės globos namuose tvarka Spausdinti
Parašė Administrator   
Pirmadienis, 27 Rugsėjis 2010 14:53

 

SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMAS:
 
 
Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės, todėl dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės Socialinės paramos skyrių.
  Asmuo, norintis gauti socialines paslaugas, turi pateikti socialiniam darbuotojui visą būtiną informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu:
1. asmens prašymą (jo globėjo ar rūpintojo);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. pensininko pažymėjimą ir jo kopiją;
4. neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių dydžio nustatymo pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) arba invalidumo pažymėjimą, išduotą Medicininės socialinės ekspertizės komisijos, ir jo kopiją;
5. medicininių dokumentų išrašą F 027/a (iš poliklinikos) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada dėl globos įstaigos profilio;
6. pažymą apie gaunamas pajamas.
  Visus išvardintus dokumentus reikia pateikti savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.
  Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus komisija apsvarsčiusi asmens prašymą per 1 mėnesį informuoja apie priimtą sprendimą dėl stacionarios socialinės globos teikimo.
  Asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.
  Savivaldybės nustatyta tvarka paskirti socialiniai darbuotojai, gavę asmens prašymą, nustato socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu. Nustatant poreikį, kompleksiškai vertinami šeimos narių gebėjimai, galimybės bei motyvacija spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšį su visuomene.

NUKREIPIMO Į SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS TVARKA:

♦ Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specializuotuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie Globos namai yra skirti, asmenims.
♦ Prieš apgyvendinant asmenį globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į globos namus (toliau vadinama– siuntimas). Siuntimą išrašo savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl socialinės globos skyrimo, kai socialinių globos namų steigėjas yra savivaldybė, o kai priimtas sprendimas dėl socialinės globos valstybės Globos namuose – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Departamentas). Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Departamento siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose.
♦Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.
 
 
Mokėjimo už stacionarią socialinę globą dydis

  Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų.
  Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.
  Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jei asmens turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.
Jei suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
  Asmens socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.
  Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės gali būti nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.
♦  Iškilus klausimams dėl patekimo į socialinės globos įstaigą galite kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, o dėl teikiamų paslaugų kokybės - į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
 

Dokumentai, reikalingi priimant į globos namus:

  siuntimas į socialinės globos namus, išrašytas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės piliečiams));
  pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
  neįgaliojo pažymėjimas;
  specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (SPS-1 forma) ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SPP-2 forma);
  darbingumo lygio pažyma;
  medicinos dokumentų išrašas (F-027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo įstaigoje nebūtų praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;
  asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
  savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
  sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
  kompensuojamųjų vaistų pasas;
  Teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus dėl globėjo, rūpintojo/ turto administratoriaus paskyrimo)

Pastaba: į socialinės globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, bei esant ūmiai psichozei.
 
Atnaujinta Antradienis, 04 Birželis 2019 06:58